Przejdź do treści strony

Regulaminy konkursów

1. Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu dla organizacji zrzeszających seniorów dalej: „Konkurs”) jest Grupa Eskadra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 83/3, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223980, posiadająca NIP 5262823248, posiadająca numer REGON 015888324 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów, tj. osoby w wieku od 60 lat (dalej: „Seniorzy”) w celu ich aktywizacji społecznej, kulturowej i edukacyjnej, które w okresie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 19 listopada 2023 r.  zaproszą swoich członków – Seniorów na warsztaty dla Seniorów dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod nazwą „Senior na drodze do … bezpieczeństwa!”, organizowane przez Organizatora (dalej: „Warsztaty”) i jest ogłaszany na stronie internetowej pod adresem: https://seniornadrodze.pl/ (dalej: „Strona Akcji Konkursowej”).
 3. Treść niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) dostępna jest na Stronie Akcji Konkursowej.
 4. Konkurs w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) (dalej: „k.c.”), prowadzony jest w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze (Seniorów), w tym koła gospodyń wiejskich, posiadające osobowość prawną, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaproszą Seniorów na Warsztaty przeprowadzane przez Organizatora (dalej: „Uczestnicy”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje zatrudniające pracowników Organizatora oraz członków jego organów, podmioty i ich pracowników współpracujących z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, jak również członków najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonków, krewnych i powinowatych w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobionych i przysposabiających, a także rodzeństwo.

§3. Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na zmobilizowaniu jak największej liczby Seniorów do wzięcia udziału w Warsztatach, podczas których Organizator przeprowadzi wśród Seniorów ankietę (dalej: „Ankieta”), w której ostatnie pytanie będzie dotyczyło organizacji (Uczestnika), która poinformowała ankietowanego Seniora o Warsztatach.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 września 2023r , z chwilą udostępnienia informacji o Zadaniu Konkursowym na Stronie Akcji Konkursowej, a kończy się w dniu 19 listopada 2023 r z chwilą zakończenia ostatnich Warsztatów.
 3. Ankieta jest udostępniana uczestnikom Warsztatów (Seniorom) wyłącznie w formie papierowej podczas poszczególnych Warsztatów.

§4. Zasady Konkursu

 1. Organizacja, która spełnia warunki określone w §1 ust. 2 oraz w §2 ust. 2-3, przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i wypełnienie formularza danych Uczestnika (dalej: „Formularz”), w którym Uczestnik podaje swoją nazwę, adres siedziby, adres do korespondencji oraz adres e-mail i numer telefonu.
 2. Prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 skutkuje zgłoszeniem do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
 3. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.
 4. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, według danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz żądać podania szczegółowych informacji, związanych jednak wyłącznie z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
 6. Odpowiedzi zawarte w Ankietach nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące normy prawne, moralne, propagujących przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogących naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne albo inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej. Odpowiedzi zawierające wyżej wymienione treści nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 7. Zwycięzcą Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) zostaje 1 (jeden) Uczestnik, który zostanie wskazany w odpowiedziach zawartych w Ankietach największą ilość razy.
 8. Laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”) zostaje 2 (dwóch) Uczestników, którzy zostaną wskazani w odpowiedziach zawartych w Ankietach następną po Zwycięzcy największą ilość razy.
 9. Ocena odpowiedzi zawartych w Ankietach zostanie dokonana przez jury Konkursu (dalej: „Jury”) składające się z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora, na podstawie kryterium ilości wskazań Uczestnika w Ankietach.
 10. Zwycięzca jest uprawniony do otrzymania nagrody głównej (dalej: „Nagroda główna”), zgodnie z jej definicją z §5 ust. 2 pkt 1).
 11. Laureaci są uprawnieni do otrzymania nagrody (dalej: „Nagroda”), zgodnie z jej definicją z §5 ust. 2 pkt 2)-3).
 12. Jury w dniu 28 listopada 2023 r. dokona wyboru 1 (jednego) Zwycięzcy oraz 2 (dwóch) Laureatów, na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 7-9. W przypadku utraty prawa do Nagrody głównej przez Zwycięzcę lub Nagrody przez Laureata, Jury zbierze się ponownie i wybierze Zwycięzcę kolejnego lub Laureata kolejnego według kryterium, o którym mowa w ust. 7-9.
 13. Zwycięzca oraz Laureaci zostaną powiadomieni o uzyskaniu prawa do otrzymania Nagrody głównej lub Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu.

§5. Nagroda

 1. Przyrzekającym Nagrodę główną i Nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą główną i Nagrodami w Konkursie są:
 3. Nagroda gówna dla Zwycięzcy: sprzęt elektroniczny o wartości 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych,
 4. Nagroda dla pierwszego Laureata: sprzęt elektroniczny o wartości 3 000,00 (trzech tysięcy) złotych,
 5. Nagroda dla drugiego Laureata: sprzęt elektroniczny o wartości 1 000,00 (jednego tysiąca) złotych,

wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody głównej lub Nagrody, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

 • Nagroda główna i Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca i Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody głównej lub Nagrody na osoby trzecie.
 • Nagroda główna zostanie przekazana Zwycięzcy, a Nagrody zostaną przekazane Laureatom przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany w Formularzu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o uzyskaniu prawa do otrzymania Nagrody głównej lub Nagrody, o którym mowa w §4 ust. 10.
 • Jeżeli Zwycięzca lub Laureat nie odbierze Nagrody głównej lub Nagrody, traci do niej prawo i następnie pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • Organizator nie odpowiada za właściwości i wartości użytkowe Nagrody niezgodne z ich funkcją i przeznaczeniem.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane do dnia 12 grudnia 2023 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: eskadra@eskadra.pl lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje data wysłania wiadomości e-mail lub data nadania – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, tj.: nazwę, adres siedziby, imię i nazwisko przedstawiciela, adres e-mail (w razie przesłania reklamacji pocztą elektroniczną), adres korespondencyjny, jak również wskazanie przyczyn reklamacji i określenie roszczenia.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§7. Polityka prywatności

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych przedstawicieli Uczestników i przedstawicieli Zwycięzców. Organizator powierza dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem, tj. Introduction To Higher Level sp. z o.o. ul. Krzyżówki 1 lok. D, 03-193 Warszawa. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym przyznaniem i wydaniem Nagrody głównej i Nagród oraz z postępowaniami reklamacyjnymi.
 2. Podanie danych osobowych przez przedstawicieli Uczestników stosownie do postanowień §4 ust. 1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody głównej i Nagród.
 3. Poprzez dokonanie Zgłoszenia, przedstawiciel Uczestnika wyraża swoim zachowaniem zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie, a także przyznania nagród.
 4. Przedstawiciel Uczestnika może podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania danych osobowych innych osób Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie, natomiast Zwycięzca traci prawo do Nagrody głównej, a Laureat do Nagrody.
 5. Dane osobowe przedstawicieli Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, czas postępowania reklamacyjnego, czas wynikający z przepisów podatkowych oraz w związku z dochodzeniem roszczeń wobec Organizatora (tj. w okresie 6 lat od dnia wymagalności roszczenia).Przedstawiciel Uczestnika ma prawo cofnięcia zgody, żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.
 8. Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Organizator udziela pod adresem e-mail eskadra@eskadra.pl oraz telefonicznie pod numerem: 12 252 37 00.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej. Zmiany Regulaminu są możliwe w przypadku, gdy nie wpływają niekorzystnie na sytuację Uczestników i warunki uzyskania prawa do otrzymania Nagrody, nie naruszają praw nabytych przez Uczestników i zasad równości i obowiązują od chwili opublikowania na Stronie Konkursowej.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eskadra@eskadra.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 (trzech) dni roboczych.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy wskazany w ust. 2 powyżej wiadomości ze stosowną informacją, co nie dotyczy Zwycięzcy i Laureatów, którzy odebrali Nagrodę główną i Nagrody.

2. Regulamin konkursu “Senior bezpieczny na drodze”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Senior bezpieczny na drodze” (dalej: „Konkurs”) jest Grupa Eskadra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 83/3, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223980, posiadająca NIP 5262823248, posiadająca numer REGON 015888324 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które w okresie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 19 listopada 2023 r. wzięły udział w warsztatach pod nazwą „Senior na drodze do … bezpieczeństwa!”, prowadzonych przez Introduction To Higher Level sp. z o.o. (dalej: „Warsztaty”) i jest ogłaszany na stronie internetowej pod adresem: https://seniornadrodze.pl/ (dalej: „Strona Akcji Konkursowej”).
 3. Treść niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) dostępna jest na Stronie Akcji Konkursowej, tj.: https://seniornadrodze.pl.
 4. Konkurs w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) (dalej: „k.c.”), prowadzony jest w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 60 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w okresie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 19 listopada 2023 r.  wzięły udział w Warsztatach (dalej: „Uczestnicy”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie jego organów, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni i przysposabiający, a także rodzeństwo.

§3. Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na udzieleniu odpowiedzi (dalej: „Odpowiedź”) na pytanie zadane przez Organizatora w formularzu zgłoszeniowym (dalej: „Formularz”).
 2. Konkurs rozpoczyna się w pierwszym dniu Warsztatów, tj. 18 września 2023 r., a kończy się w dniu [19 listopada 2023 r. z chwilą zakończenia ostatniego dnia Warsztatów.
 3. Formularz będzie udostępniany Uczestnikom Warsztatów wyłącznie w formie papierowej podczas Warsztatów.

§4. Zasady Konkursu

 1. Osoba, która spełnia warunki określone w §1 ust. 2 oraz w §2 ust. 2-3, przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i wypełnienie Formularza, w którym Uczestnik podaje swoje imię oraz adres e-mail i/lub numer telefonu.
 2. Prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 skutkuje zgłoszeniem do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
 3. Chcąc dokonać Zgłoszenia, Uczestnik będzie zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora, poprzez złożenie czytelnego podpisu pod stosownym oświadczeniem zawartym w Formularzu.
 4. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub telefonicznie, według danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz żądać podania szczegółowych informacji, związanych jednak wyłącznie z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
 6. Odpowiedź nie może zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące normy prawne, moralne, propagujących przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogących naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne albo inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej. Odpowiedzi zawierające wyżej wymienione treści nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 7. Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) zostaje 20 (dwadzieścioro) Uczestników, których Odpowiedzi zostały ocenione najwyżej. Ocena Odpowiedzi zostanie dokonana przez jury Konkursu (dalej: „Jury”) składające się z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora, na podstawie kryterium kreatywności.
 8. Zwycięzca jest uprawniony do otrzymania nagrody (dalej: „Nagroda”), zgodnie z jej definicją z §5 ust. 2.
 9. Jury w dniu 28 listopada 2023 r. dokona wyboru 20 (dwudziestu) Zwycięzców, na podstawie oceny Odpowiedzi zamieszczonej  w Formularzu. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, Jury zbierze się ponownie i wybierze Zwycięzcę kolejnego według kryterium, o którym mowa w ust. 7 zdanie 2.
 10. Zwycięzcy zostaną powiadomieniu o uzyskaniu prawa do otrzymania Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu lub telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu.

§5. Nagrody

 1. Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie są 20 (dwadzieścia) zegarków typu smartwatch monitorujących aktywność fizyczną, tętno oraz kroki, marki XIAOMI Mi Band 7, o wartości 249,00 (dwieście czterdzieści dziewięć) złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o uzyskaniu prawa do otrzymania Nagrody, o którym mowa w §4 ust. 10.
 5. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody, traci do niej prawo i następnie pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie odpowiada za właściwości i wartości użytkowe Nagród niezgodne z ich funkcją i przeznaczeniem.

§6. Polityka prywatności

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców. Organizator powierza dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem, tj. Introduction To Higher Level sp. z o.o. ul. Krzyżówki 1 lok. D, 03-193 Warszawa. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym przyznaniem i wydaniem Nagród oraz z postępowaniami reklamacyjnymi.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników stosownie do postanowień §4 ust. 1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie oraz wydania Nagród.
 3. Poprzez dokonanie Zgłoszenia, Uczestnik wyraża swoim zachowaniem zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie, a także przyznania Nagród.
 4. Uczestnik i Zwycięzca mogą podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania danych osobowych innych osób Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie, natomiast Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, czas postępowania reklamacyjnego, czas wynikający z przepisów podatkowych oraz w związku z dochodzeniem roszczeń wobec Organizatora (tj. w okresie 6 lat od dnia wymagalności roszczenia).Uczestnik i Zwycięzca mają prawo cofnięcia zgody, żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.
 8. Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Organizator udziela pod adresem e-mail eskadra@eskadra.pl oraz telefonicznie pod numerem: 12 252 37 00.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane do dnia 12 grudnia 2023 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: eskadra@eskadra.pl lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje data wysłania wiadomości e-mail lub data nadania – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail (w razie przesłania reklamacji pocztą elektroniczną), adres korespondencyjny, jak również wskazanie przyczyn reklamacji i określenie roszczenia.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej. Zmiany Regulaminu są możliwe w przypadku, gdy nie wpływają niekorzystnie na sytuację Uczestników i warunki uzyskania prawa do otrzymania Nagrody, nie naruszają praw nabytych przez Uczestników i zasad równości i obowiązują od chwili opublikowania na Stronie Konkursowej.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eskadra@eskadra.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 (trzech) dni roboczych.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy wskazany w ust. 2 powyżej wiadomości ze stosowną informacją, co nie dotyczy Zwycięzców, którzy odebrali Nagrodę.