Nigdy nie jest za późno na edukację i profilaktykę, szczególnie praktyczną oraz przydatną na co dzień. Osoby starsze mogą z nich czerpać wiele pożytków, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Bezpieczny, sprawny i zdrowy senior to również tańsze państwo.

Przyjazny stosunek do osób starszych jest miarą kultury i dojrzałości społeczeństwa, z korzyścią dla jakości życia zainteresowanych. Zwiększa on motywację do aktywności społecznej i zawodowej, podnosi sprawność psychofizyczną seniorów oraz ogranicza działania jednostek aspołecznych.

Warunkiem tak rozumianej pomyślności – na jesień życia – jest bezpieczeństwo, czyli ogólny stan spokoju, pewności i braku zagrożenia. Rzecz jasna, taka definicja nie wyczerpuje wielkiej złożoności, rodzajów i znaczenia tematyki bezpieczeństwa. Edukacja w tym przedmiocie jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym.

Populacja osób starszych w Polsce zwiększa się ilościowo i wiekowo. Państwo czyni starania by podnosić poziom wiedzy i zdrowia seniorów oraz by podnosić ich status rodzinny i społeczny.

Wymienionym celom i potrzebom służy m.in. projekt pod nazwą „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 r.”, który został dofinansowany z Rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a który to uzyskał honorowy patronat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Realizacja projektu krzewi oraz rozwija przedmiotową tematykę bezpieczeństwa seniorów zarówno w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym i w cyberprzestrzeni, a także w życiu społecznym, czy w kontaktach z nieznajomymi.

Na podstawie licznych, rzeczywistych przykładów i zaistniałych zdarzeń, a także analiz okoliczności, przyczyn i szkód – opracowano ostrzeżenia, sugestie, wnioski i porady – adresowane do seniorów, które dostępne są na portalu „Bezpieczny Senior” pod adresem http://bezpiecznysenior.eu/index.php/bezpiecznik-seniora